> Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU “Świętujemy Światowy Dzień Roweru” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Świętujemy Światowy Dzień Rowerui”  (zwanego dalej: Konkursem), organizowanym przez Organizatora (wskazanego poniżej). 
 2. Organizatorem jest firma Hexanova Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki, zwana dalej Organizatorem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs jest komunikowany w mediach społecznościowych portalu Argotiab
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.06 i trwa do dnia 7.06.2022 roku. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie https://www.instagram.com/argotiab/ przez cały okres trwania Konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany i administrowany ani związany z Facebookiem i Instagramem. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik zwalnia Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności na zasadach określonych w warunkach korzystania z Facebooka i Instagrama określonych na stronach (odpowiednio): http://www.facebook.com i http://www.instagram.com.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 2 oraz 3 poniżej lub osoby, które ukończyły 13 rok życia, posiadają zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, które w czasie trwania Konkursu (wskazanym w § 1 pkt. 4) wykonają zadanie konkursowe opisane w pkt. 4 poniżej (dalej jako: Uczestnik).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby działające na zlecenie: Organizatora, a także członkowie ich rodzin lub osoby pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu produktów firmy Hexanova Sp. z o.o..
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik, musi wykonać następujące zadania:
 6. Wejść na profil na Instagramie Argotiab (https://www.instagram.com/argotiab/) i zaobserwować profil.
 7. Znaleźć post dotyczący konkursu, zapoznać się z nim i odpowiedzieć na pytanie konkursowe w wyznaczonym terminie (3.06-7.06.2022 r.).
 8. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w § 2 pkt. 5 lit. a, b, c powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.
 9. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
 10. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
 11. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
 12. zawiera przekazy reklamowe inne niż dotyczące marki Argotiab;.
 13. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;
 14. zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;
 15. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.
 16. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu.
 17. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie określonych niniejszym Regulaminem 4 lit. lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż Praca Konkursowa wykonana przez danego Uczestnika narusza prawa osób trzecich lub też postanowienia § 2 pkt. 6 Regulaminu.
 18. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, wypełniające wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie.
 19. Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres Organizatora podany w § 1 pkt. 2.
 20. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.

3. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. W celu weryfikacji prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego przez każdego z Uczestników, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców w Konkursie, jak również czuwania nad jego prawidłowym przebiegiem oraz dla obsługi reklamacji, Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 2. W swojej ocenie Komisja kierować się będzie kreatywnością Pracy Konkursowej, w szczególności oryginalnością i pomysłowością uczestnika – autora Pracy Konkursowej oraz zgodnością Pracy konkursowej do tematu konkursowego. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 3. Nagroda w konkursie przyznana zostanie 12.06.2022 roku.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 72 godzin od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w § 3 pkt. 2 za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Instargrama.
 5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę: 2x Argotiab Spray oraz bidon
 1. Ilość nagród: 3
 2. Nagroda w Konkursie jest wydawana przez Organizatora.
 3. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w oświadczeniu.
 4. Nagrody zostaną wydane w ciągu 30 dni od daty otrzymania adresu wysyłki oraz kompletu dokumentów.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do nagrody nie jest zbywalne.
 6. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora w terminie 14 dni, jak również brak możliwości jej doręczenia z uwagi na podanie przez Laureata nieprawidłowych danych do wysyłki w ciągu 30 dni, oznacza rezygnację z nagrody.
 7. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. Nagroda w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie (dotyczące jego organizacji oraz realizacji nagrody) mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu w drodze wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 2, przez cały okres Konkursu najpóźniej do 30 dni od daty wydania nagród.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz e-mail, którym się posługuje w związku z Konkursem, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator jest uprawniony zwrócić się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasu oczekiwania przez Organizatora na uzupełnienie przez Uczestnika informacji lub danych, o których mowa w pkt. 3.
 5. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail za pomocą którego Uczestnik zgłosił reklamację.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Hexanova sp. z o.o., e-mail: office@hexanova.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane Uczestników i zwycięzcy będą zbierane i przetwarzane doraźnie, tj. wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Administrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Administrator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane: adres do korespondencji (wysyłki nagrody), numer telefonu.
 5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości pochodzenia w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnikom i zwycięzcom Konkursu, którzy podają swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu/
 9. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną.

6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
 3. udostępnienie Regulaminu;
 4. umożliwianie wzięcia udziału w Konkursie;
 5. komunikacja między Organizatorem, a Uczestnikami;
 6. ogłaszanie wyników Konkursu.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której prowadzony jest Konkurs, a po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – poprzez odstąpienie w każdym czasie po zgłoszeniu uczestnictwa, aż do zakończenia Konkursu i przyznania nagród.
 9. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
 10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 11. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.